Regulamin konkursu

WYGRAJ SESJĘ WALENTYNKOWĄ”

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu, jest TOMASZ SZUREK, 38-303 DOMINIKOWICE 229; NIP 738 205 67 32 (zwany dalej „Organizatorem”)
 • Fundatorem nagrody jest Organizator.

 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 • Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/szurekfoto/ (zwanej dalej “Fanpage”)

 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

 • Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

   – ukończone 18 lat,
   – posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
   – zaproponowanie dokładnego miejsca gdzie chciałbyś/chciałabyś sesję walentynkową
   – podanie planowanej daty ślubu

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

 • Czas trwania konkursu: od 05.02.2020 – 14.02.2020 (godzina 24:00), Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 15.02.2020 na fanpage’u.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  • 3. NAGRODA

 • Nagrodami w konkursie jest sesja fotograficzna dla Zwycięzcy wraz z jego partnerem/partnerką przeprowadzona na terenie powiatu krośnieńskiego, jasielskiego lub gorlickiego. Wartość nagród wynosi 300 zł.

 • Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 • Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • Zwycięzcę wytypuje TOMASZ SZUREK.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

 • Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 • Nagroda jest ważna, przez 30 dni od zakończenia konkursu.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 • W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

  • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • Administratorem danych będzie Organizator oraz firma TOMASZ SZUREK. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

  • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 • Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu